برای مشاهده عکس مسابقات نوروزی دانش آموزان به اینستاگرام دبستان دخترانه مهرآیین مراجعه فرمایید. 

با تشکر 

لینک اینستاگرام دبستان دخترانه مهرآیین :

https://instagram.com/mehrayingp?utm_medium=copy_link