افتخارآفرینی دختران دبستان دخترانه مهرآیین

پژوهشگران و کتاب خوان های افتخارآفرین

شارمین صفری در مسابقات خوارزمی

اسرا بابایی در مسابقات کتاب و کتابخوانی

آیشن نصیر اقدم در مسابقات کتاب و کتاب خوانی و زیست فناوری

آوا میرزایی در مسابقات اسکرچ

بهاران امامی مسابقات مهارت خوانداری

آرنیکا حسینی مسابقات مهارت خوانداری

ماهک آیین مسابقات زیست فناوری

آناهیتا شیدا مسابقات اسکرچ

پایه ششم

یسنا باقری زاده مسابقات کتاب و کتاب خواتی و زیست فناوری

سپیناز اعظم افشار پور مسابقات خوارزمی و مهرات خوانداری

نکیا اکبرزاد مسابقات مهارت خوانداری

کسب این افتخار بزرگ در مسابقات فرهنگی و پژوهشی را به شما و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می‌کنیم.