چه بسا درباره شطرنج و فواید آن اطلاعات زیادی را دنبال نکرده باشیم و این سوال برای تعدادی از دانش آموزان عزیز ایجاد شود که حضور در 

این کلاس چه ضرورتی دارد ؟ شاید بپرسیم چرا بازی شطرنج در بین دروس مدرسه گنجانده شده است ؟ 

جواب این سوالات را در مطالب بعدی هم دنبال خواهیم کرد اما اینجا فواید اولیه این بازی به ظاهر ساده ولی بسیار پیچیده را از نظر اساتید 

این رشته مرور می کنیم .