این روزها عدم حضور دانش آموزان در فضای مدرسه باعث شده روند بسیاری از موارد تغییر کرده و به شکل دیگری اجرا

شود از جمله ورزش که هرچند با تلاش بسیار در پس کلاس های آنلاین برگزار می گردد اما با شکل همیشگی خود فاصله گرفته

است . یکی از راه کارهای اندیشیده شده ، برپایی فعالیت های ورزشی پویا در برنامه ی صبحگاه است که دانش آموزان ، برای

حضور پرشور و  انرژی در کلاس های آنلاین آماده گی بیشتر کسب کنند و همچنین به اجرای اصولی حرکات ، فراتر از کلاس

ورزش دست یابند . 

 

برای دیدن بخشهایی از صبحگاه به لینک زیر توجه بفرمایید : 

https://www.instagram.com/p/CIPiBA4nj8v/?igshid=b9vfarmnfzv0