منو
خانهامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه اول

رهنمایی در خصوص مشاهده تکالیف

نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 تکالیف - 99/1/21 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 13
2 مشاعره - پایه اول نوشته شده توسط دبستان دخترانه 3
3 تکالیف - سه شنبه - 98/12/27 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 5
4 تکالیف - 98/12/15 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 15
5 تکالیف - چهارشنبه - 98/12/7 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 18
6 تکالیف - سه شنبه - 98/12/6 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 26
7 تکالیف- دوشنبه - 98/12/5 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 15
8 تکالیف- یکشنبه -98/12/4 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 16
9 تکالیف- چهارشنبه -98/11/30 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 8
10 تکالیف - سه شنبه - 98/11/29 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 6
11 تکالیف - دوشنبه -98/11/28 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 12
12 تکالیف -یکشنبه -98/11/27 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 22
13 تکالیف - شنبه -98/11/26 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 6
14 تکالیف - چهارشنبه - 98/11/23 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 5
15 تکالیف - دوشنبه -98/11/21 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 7
16 تکالیف - یکشنبه - 98/11/20 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 8
17 تکالیف - شنبه - 98/11/19 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 7
18 تکالیف - چهارشنبه - 98/11/16 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 4
19 تکالیف- سه شنبه -98/11/15 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 6
20 تکالیف - دوشنبه -98/11/14 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 4
21 تکالیف - یکشنبه -98/11/13 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 10
22 تکالیف - شنبه -98/11/12 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 11
23 تکالیف - سه شنبه - 98/11/8 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 6
24 تکالیف - دوشنبه -98/11/7 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 10
25 تکالیف - یکشنبه - 98/11/6 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 7
26 تکالیف - شنبه - 98/11/5 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 14
27 تکالیف - چهارشنبه - 98/11/02 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 13
28 تکالیف - سه شنبه - 98/11/1 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 5
29 تکالیف - دوشنبه -98/10/30 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 18
30 تکالیف - شنبه 98/10/28 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 12
31 تکالیف- چهارشنبه-1398/10/25 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 11
32 تکالیف- سه شنبه - 98/10/24 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 8
33 تکالیف - دوشنبه -98/10/23 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 11
34 تکالیف -یکشنبه -98/10/22 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 6
35 تکالیف - شنبه - 98/10/21 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 13
36 تکالیف - چهارشنبه - 98/10/18 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 15
37 تکالیف - سه شنبه - 98/10/17 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 9
38 تکالیف - یکشنبه 98/10/15 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 6
39 تکالیف - شنبه - 98/10/14 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 12
40 تکالیف - چهارشنبه - 98/11/11 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 15
41 تکالیف سه شنبه -98/10/10 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 14
42 تکالیف دوشنبه-98/10/9 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 16
43 تکالیف یک شنبه - 98/10/8 نوشته شده توسط آقای جعفری 14
44 تکالیف شنبه - 98/10/7 نوشته شده توسط آقای جعفری 15
45 تکالیف سه شنبه - 98/10/3 نوشته شده توسط آقای جعفری 76
46 تکالیف دوشنبه - 98/10/2 نوشته شده توسط آقای جعفری 20
47 تکالیف چهارشنبه - 98/9/27 نوشته شده توسط آقای جعفری 19
48 تکالیف شنبه - 98/9/23 نوشته شده توسط آقای جعفری 20
49 تکالیف سه شنبه - 98/9/19 نوشته شده توسط آقای جعفری 17
50 تکالیف دوشنبه - 98/9/18 نوشته شده توسط آقای جعفری 8
51 تکالیف یکشنبه - 98/9/17 نوشته شده توسط آقای جعفری 21
52 تکالیف شنبه- 98/9/16 نوشته شده توسط آقای جعفری 18

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان عارف نسب، خیابان توتونچی، خیابان تختی، بعد از تختی پانزدهم، پلاک 33 و 35

تلفن : 22048712 - 22047856 - 22020652 * This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازی و ریاضی

ورود به سایتبازگشت به بالا