منو
خانهامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه اول

رهنمایی در خصوص مشاهده تکالیف

نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 تکالیف - سه شنبه - 98/12/27 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 0
2 تکالیف - 98/12/15 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 5
3 تکالیف - چهارشنبه - 98/12/7 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 14
4 تکالیف - سه شنبه - 98/12/6 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 22
5 تکالیف- دوشنبه - 98/12/5 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 9
6 تکالیف- یکشنبه -98/12/4 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 12
7 تکالیف- چهارشنبه -98/11/30 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 4
8 تکالیف - سه شنبه - 98/11/29 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
9 تکالیف - دوشنبه -98/11/28 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 1
10 تکالیف -یکشنبه -98/11/27 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
11 تکالیف - شنبه -98/11/26 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 1
12 تکالیف - چهارشنبه - 98/11/23 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
13 تکالیف - دوشنبه -98/11/21 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 1
14 تکالیف - یکشنبه - 98/11/20 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 1
15 تکالیف - شنبه - 98/11/19 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
16 تکالیف - چهارشنبه - 98/11/16 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 1
17 تکالیف- سه شنبه -98/11/15 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 1
18 تکالیف - دوشنبه -98/11/14 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 0
19 تکالیف - یکشنبه -98/11/13 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
20 تکالیف - شنبه -98/11/12 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 4
21 تکالیف - سه شنبه - 98/11/8 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 3
22 تکالیف - دوشنبه -98/11/7 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
23 تکالیف - یکشنبه - 98/11/6 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
24 تکالیف - شنبه - 98/11/5 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 5
25 تکالیف - چهارشنبه - 98/11/02 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
26 تکالیف - سه شنبه - 98/11/1 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
27 تکالیف - دوشنبه -98/10/30 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 6
28 تکالیف - شنبه 98/10/28 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 3
29 تکالیف- چهارشنبه-1398/10/25 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 1
30 تکالیف- سه شنبه - 98/10/24 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 4
31 تکالیف - دوشنبه -98/10/23 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
32 تکالیف -یکشنبه -98/10/22 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
33 تکالیف - شنبه - 98/10/21 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
34 تکالیف - چهارشنبه - 98/10/18 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 4
35 تکالیف - سه شنبه - 98/10/17 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 4
36 تکالیف - یکشنبه 98/10/15 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 2
37 تکالیف - شنبه - 98/10/14 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 5
38 تکالیف - چهارشنبه - 98/11/11 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 9
39 تکالیف سه شنبه -98/10/10 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 8
40 تکالیف دوشنبه-98/10/9 نوشته شده توسط دبستان دخترانه 6
41 تکالیف یک شنبه - 98/10/8 نوشته شده توسط آقای جعفری 9
42 تکالیف شنبه - 98/10/7 نوشته شده توسط آقای جعفری 6
43 تکالیف سه شنبه - 98/10/3 نوشته شده توسط آقای جعفری 71
44 تکالیف دوشنبه - 98/10/2 نوشته شده توسط آقای جعفری 14
45 تکالیف چهارشنبه - 98/9/27 نوشته شده توسط آقای جعفری 8
46 تکالیف شنبه - 98/9/23 نوشته شده توسط آقای جعفری 13
47 تکالیف سه شنبه - 98/9/19 نوشته شده توسط آقای جعفری 14
48 تکالیف دوشنبه - 98/9/18 نوشته شده توسط آقای جعفری 5
49 تکالیف یکشنبه - 98/9/17 نوشته شده توسط آقای جعفری 15
50 تکالیف شنبه- 98/9/16 نوشته شده توسط آقای جعفری 13

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان عارف نسب، خیابان توتونچی، خیابان تختی، بعد از تختی پانزدهم، پلاک 33 و 35

تلفن : 22048712 - 22047856 - 22020652 * This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازی و ریاضی

ورود به سایتبازگشت به بالا