اردوها و بازدیدها

اردو و بازدید در دبستان دخترانه مهرآیین با نظر خواهی از دبیران محترم و معاونین عالیقدر در تقویم اجرایی لحاظ می شود . اردو هایی که دبیران تنظیم می کنند بر اساس واحد درسی آنها بوده است و نیازی که در کلاس به بازدید از این اردو ها دارند . بقیۀ اردو ها تشویقی و تفریحی و ورزشی می باشند . سعی بر این است که هر پایه در هر ماه حتماً یک اردو داشته باشند .

در برنامه ریزی اردو های تشویقی سعی بر این است که حتماً از خود دانش آموزان هم نظر خواهی شود . در پایان هر سه ماه با توجه به جمع امتیاز های دانش آموزان اردوی تشویقی تفریحی هم برای دانش آموزان گذاشته می شود . در برنامۀ اردو ها از تعدادی از دانش آموزان به عنوان معاون یار کمک گرفته می شود و اردو ها معمولاً با معاون پرورشی ، معاون اجرایی و مشاورین پایه و معلم مربوطه برده می شود و سعی بر این است که بعد از هر اردوی علمی و پژوهشی بازخوردی از دانش آموزان گرفته شود و دانش آموزان خلاصه ای از اردو برای معلم مربوطه بازگو کنند .