فرزند پروری

فرزند پروری :

راهکار هایی جهت تقویت اعتماد به نفس در کودکان :

1-علایق و توانایی های کودک خود را تشویق کنید .

2-موفقیت ها و پیشرفت های طبیعی کودک را تشخیص بدهید .

3-کودک خود را به تصمیم گیری تشویق کنید .

4-اجازه بدهید کودک گاهی مخاطره کند . ( ریسک کند )

5-به کودک خود مسئولیت بدهید .

6-انتظار نداشته باشید کودکتان همیشه کارها را درست انجام دهد . 

7-بازخوردهای منفی را محدود کنید .

8-به کودک خود وعده ای ندهید که نتوانید آن را انجام دهید .

9-به کودک خود مهارت اجتماعی آموزش دهید .