ارایه کارنمای کیفی

کارنامه توصیفی دانش آموزان با شاخص های ارزشیابی توصیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان به صورت مستمر در 4 نوبت میان ترم اول-ترم اول-میان ترم دوم-ترم دوم به شرح ذیل ارزشیابی می گردد.

عدد5: عالی ( بالاتر از نمره 20 به دلیل فعالیت های ویژه)

عدد 4: خیلی خوب (حدنمره 20)

عدد3: خوب ( دامنه ی نمره 17 الی19)

عدد2: متوسط ( دامنه ی نمره 15 الی 17)

عدد 1: نیازمند تلاش بیشتر ( پایین تر از حد نمره 15)

 

فعالیت هر دانش آموز در دروس مختلف در ایمیل اولیا آن ها قرار گرفته و پس از مشاهده ولی ،جلسه ملاقات با معلمین جهت تبادل نظر و بررسی برگزار می گردد که والدین محترم در صورت ضرورت ملاقات،  از این فرصت استفاده می کنند.